Country Name
Namibia Deadvlei
Namibia Deadvlei of Namibia
Namibia Kolmanskop
Namibia Sossusvlei