Country Name
Tanzania Lake Natron
Tanzania Mount Kilimanjaro
Tanzania Serengeti plains